Valitse sivu
 

Uudenmaan Laaturakennuttaja Oy

Uuden­maan Laa­tu­ra­ken­nut­ta­ja Oy toteut­taa upei­ta uudis­koh­tei­ta jois­sa yhdis­ty­vät ener­gia­te­hok­kaat raken­teet, kor­kea­ta­soi­set mate­ri­aa­lit ja laa­du­kas työn­jäl­ki. Huo­leh­dim­me koko­nai­suu­des­saan raken­nus­koh­teen toteut­ta­mi­ses­ta sekä sii­hen liit­ty­väs­tä suun­nit­te­lus­ta ja hank­keen kai­kes­ta koor­di­noin­nis­ta. Koh­teet toteu­te­taan tilaa­jal­le täy­sin val­mii­na, ”avai­met käteen”- peri­aat­teel­la. Pyrim­me löy­tä­mään koh­teil­le osta­jan jo raken­ta­mi­sen alku­vai­hees­sa, jol­loin asun­toa voi­daan muo­ka­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon asuk­kaan toi­vei­den mukaiseksi.

Moni­puo­li­nen työ­ko­ke­mus raken­ta­mi­sen eri osa-alueis­ta yli 20 vuo­den ajal­ta sekä yhteis­työ vakiin­tu­neen kump­pa­ni­ver­kos­ton kans­sa takaa­vat laa­duk­kaan lop­pu­tu­lok­sen projekteissa.

Ostamme Tontteja!

Olem­me kiin­nos­tu­nei­ta osta­maan oma­ko­ti- ja pari­ta­lo­tont­te­ja pääkaupunkiseudulta.

As Oy Helsingin Saranakuja 1

Mal­miOrmus­pel­lon alu­eel­le raken­ne­taan kor­kea­ta­soi­nen Lam­mi-kivi­ta­lo maa­läm­möl­lä ja jääh­dy­tyk­sel­lä varus­tet­tu­na. 

Ark­ki­teh­ti (SAFA) Ant­ti Luo­pan suun­nit­te­le­massa moder­nissa As Oy muo­toises­sa pari­ta­los­sa tila­vat asun­not sijait­se­vat pää­osin pääl­lekkäin. 

Huo­neis­toon A kuu­lu­vat 1.kerroksen asuin­huo­neis­ton lisäk­si kel­la­ris­sa ole­vat tilat joi­hin kul­ku suo­raan huo­neis­ton kaut­ta.  
Kel­la­ris­sa myös huo­neis­tol­le kuu­lu­va varas­to johon kul­ku ulko­kaut­ta. 1.kerroksen olo­huo­nees­ta kul­ku teras­sil­le.  
1.kerroksessa 3 makuu­huo­net­ta, keit­tiö, olo­huo­ne ja kyl­py­huo­ne. 
Kel­la­ris­sa kodin­hoi­to­huo­ne, sau­na, pesu­huo­ne, puku­huo­ne, eril­li­nen wc sekä kak­si ikku­nal­lis­ta huo­net­ta, jot­ka sopi­vat moneen käyt­töön. 
Huo­neis­ton lat­tia­pin­ta-ala on yhteen­sä 128 m² 

Huo­neis­toon B kuu­lu­vat 2.kerroksen asuin­huo­neis­to johon käyn­ti 1.kerroksesta lisäk­si ulla­kol­la ole­vat tilat ja kel­la­ris­sa ole­va varas­to johon kul­ku huo­neis­tol­le kuu­lu­van piha-alu­een kaut­ta.
2.kerroksessa 3 makuu­huo­net­ta, keit­tiö, aula, olo­huo­ne, kyl­py­huo­ne ja par­ve­ke. Ulla­kol­la sau­na, kyl­py­huo­ne, kodin­hoi­to­huo­ne ja sekä iso ikku­nal­li­nen huo­ne. Ulla­kon sivuil­la isot varas­to­ti­lat. 
Huo­neis­ton lat­tia pin­ta-ala on yhteen­sä 160 m²  

Talo­yh­tiön auto­ka­tok­ses­sa on yksi auto­paik­ka molem­mil­le asun­noil­le. Auto­ka­tok­ses­sa varaukset (3x16A) säh­kö­au­tojen lataus­ta var­ten.  

Ener­gia­luok­ka A(2018)  

Läm­mi­tys­muo­to­na on vesi­kier­toi­nen lat­tia­läm­mi­tys jon­ka läm­mön­läh­tee­nä on maa­läm­pö­pump­pu. Huo­neis­to­koh­tai­nen koneel­li­nen ilman­vaih­to varus­tet­tu­na läm­mön tal­tee­no­tol­la. Asuin­ker­rok­sis­sa sekä ulla­kol­la jääh­dy­tys­kon­vek­to­rit maa­läm­mön liu­os­pii­riin lii­tet­ty­nä ovat erit­täin ener­gia­te­hokkaat ja takaavat miel­lyt­tä­vän läm­pö­ti­lan kesän kuu­min­pi­na­kin päi­vi­nä. 
Asun­to-osa­keyh­tiö on vuo­kran­nut ton­tin Hel­sin­gin kaupungilta.

Uudenmaan Laaturakennuttaja Oy

Y‑tunnus: 2880615–3

Hal­suan­tie 2
00420 Helsinki

Ota yhteyttä

Ant­ti Heiniö
0440998133
antti.heinio@ulr.fi

Ota yhteyttä