Valitse sivu

 

Uudenmaan Laaturakennuttaja Oy

Uuden­maan laa­tu­ra­ken­nut­ta­ja on pien­ta­lo­ra­ken­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut pro­jek­tin­joh­tou­ra­koit­si­ja, joka toteut­taa koh­teen­sa KVR urak­ka­na. KVR-ura­kas­sa ura­koit­si­ja huo­leh­tii koko­nai­suu­des­saan raken­nus­koh­teen toteut­ta­mi­ses­ta sekä sii­hen liit­ty­väs­tä suun­nit­te­lus­ta ja hank­keen kai­kes­ta koor­di­noin­nis­ta. Koh­teet toteu­te­taan tilaa­jal­le täy­sin val­mii­na avai­met käteen — peri­aat­teel­la. Pyrim­me löy­tä­mään koh­teil­le osta­jan jo raken­ta­mi­sen alku­vai­hees­sa, jot­ta asun­toa voi­daan muo­ka­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon asuk­kaan toi­vei­den mukaiseksi.

Moni­puo­li­nen työ­ko­ke­mus raken­ta­mi­sen eri osa-alueis­ta lähes 20 vuo­den ajal­ta sekä yhteis­työ vakiin­tu­neen kump­pa­ni­ver­kos­ton kans­sa takaa­vat laa­duk­kaan lop­pu­tu­lok­sen projekteissa.

Ostamme Tontteja!

Olem­me kiin­nos­tu­nei­ta osta­maan oma­ko­ti- ja pari­ta­lo­tont­te­ja pääkaupunkiseudulta.

Halkosuontie 53, talo A

Län­si-Paki­laan raken­ne­taan kor­kea­ta­soi­nen Lam­mi-kivi­ta­lo maa­läm­möl­lä ja jääh­dy­tyk­sel­lä varustettuna.
Ark­ki­teh­ti (SAFA) Ant­ti Luo­pan suun­nit­te­le­ma moder­ni As Oy muo­toi­nen eril­lis­ta­lo on koti isol­le­kin per­heel­le. Ylä­ker­ras­sa on 3 makuu­huo­net­ta, upea A la Car­te keit­tiö kivi­ta­soil­la ja integroi­duil­la AEG-kodin­ko­neil­la, olo­huo­ne ja kyl­py­huo­ne. Ala­ker­ras­sa on iso aula/TV-huo­ne, jos­ta ovi omal­le pihal­le, sau­na, pesu­huo­ne, jos­sa paik­ka poream­meel­le, eril­li­nen wc, puku­huo­ne, kodin­hoi­to­huo­ne sekä kak­si ikku­nal­lis­ta huo­net­ta, jot­ka sopi­vat moneen käyttöön.

Talo kuu­luu B ener­gia­luok­kaan. Läm­mi­tys­muo­to­na on vesi­kier­toi­nen lat­tia­läm­mi­tys, jon­ka läm­mön­läh­tee­nä on maa­läm­pö­pump­pu. Koneel­li­ses­sa ilman­vaih­dos­sa on läm­mön­tal­teen­ot­to. Jääh­dy­tys­kon­vek­to­ri maa­läm­mön liu­os­pii­riin lii­tet­ty­nä on erit­täin ener­gia­te­ho­kas ja takaa miel­lyt­tä­vän läm­pö­ti­lan kesän kuu­mim­pi­na­kin päivinä.

Talo­yh­tiön auto­ka­tok­ses­sa on yksi auto­paik­ka ja toi­nen talon pää­dys­sä. Molem­mis­sa on lämmityspistokkeet.

Kaik­kien sisus­tus­ma­te­ri­aa­lien valin­toi­hin voi teh­dä muu­tok­sia ja talon poh­jaa on myös mah­dol­lis­ta muo­ka­ta. Lähel­lä on päi­vä­ko­ti sekä ala- ja ylä­as­te. Kou­lu­mat­ka on tur­val­li­nen, kos­ka mat­kal­la ei ole iso­ja tei­tä ylitettävänä.

Koh­de toteu­te­taan ns. pie­nu­rak­ka­so­pi­muk­sel­la. Osta­ja ostaa ensin As Oy:n osak­keet, jot­ka oikeut­ta­vat hal­lit­se­maan yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä mää­ri­tel­tyä hal­lin­ta-aluet­ta ja mak­saa vain sii­tä kaup­pa­hin­nan osas­ta 2% varain­siir­to­ve­ron. Raken­ta­mi­sen edis­tyes­sä, osta­ja mak­saa pie­nu­rak­ka­so­pi­muk­sen mukai­ses­ti raken­ta­mi­sen useis­sa pie­nem­mis­sä osis­sa. Ura­koit­si­ja ja tilaaja/asiakas teke­vät talon raken­ta­mi­ses­ta eril­li­sen urak­ka­so­pi­muk­sen (Kulut­ta­ja­vi­ran­omai­sen talon­ra­ken­nusa­lan töi­tä kos­ke­van kulut­ta­ja­so­pi­muk­sen), jos­sa nou­da­te­taan kulut­ta­ja­so­pi­museh­to­ja RYS‑9 1998.

Uudenmaan Laaturakennuttaja Oy

Y‑tunnus: 2880615–3

Hal­suan­tie 2
00420 Helsinki

Ota yhteyttä

Ant­ti Heiniö
0440998133
antti.heinio@ulr.fi

Ota yhteyttä